Chức năng Nhiệm vụ

Chức năng Nhiệm vụ
 
Khoa Tiếng Anh đảm nhiệm giảng dạy cho nhiều đối tượng người học khác nhau:
1. Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại – hệ chính quy;
2. Sinh viên các chuyên ngành kinh tế - thương mại trong toàn trường – hệ chính quy, đào tạo đặc thù và đào tạo chất lượng cao;
3. Sinh viên các chương trình liên kết quốc tế.
Tổng số lượng học phần mà các Bộ môn trong khoa đảm nhiệm giảng dạy là 61 học phần.
Ngoài ra, Khoa còn chịu trách nhiệm tổ chức thi và công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên chính quy toàn trường; tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho các cao học viên và nghiên cứu sinh; thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Nhà trường như biên dịch website, phiên dịch hội nghị - hội thảo khoa học.
Xem thêm