Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thủy Chung
Chức danh chính Giảng viên
Chức danh kiêm nhiệm Trưởng bộ môn
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh 26/01/1980           Nơi sinh: Bắc Giang
Ngày vào đảng 20/06/2008
Ngày vào tổ chức 01/03/2003
Địa chỉ email thuychungltt@gmail.com
Điện thoại di động 0915022026
Tình trạng hôn nhân Kết hôn
Địa chỉ nhà riêng Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
SCIENCETIFIC PROFILE
 
I. PERSONAL INFORMATION
Full name:        NGUYEN THI THUY CHUNG Gender:                  Female
Date of birth:          26 January, 1980 Place of birth:         Bac Giang
Hometown:             Cao Bang Ethnics:                   Vietnamese
Highest academic degree:           Master Granted in:             Vietnam - 2008
Highest scientific titles: Recognized in:
Current position:              Head of Linguistics Devision
Curent workplace:            Linguistics Devision – Falculty of English
Home address:                  Number 22, Ngo Quyen street, Quang Trung Ward, Ha Đong District,
                                          Ha Noi city.
Telephone number:     Office:             Home:    0433825795               Mobile phone:   0915022029
Fax: Email: chungltt@gmail.com
 
II. EDUCATION HISTORY
1. Graduate level:
Form of education:      Full - time
Place of education:      University of foreign languages – Hanoi National Univesity
Major:                          American - English Cultures and Languages
Country of education:      Vietnam                                  Year of graduation:     2002
Second bachelor degree:                                                     Year of graduation:
 
2. Post-graduate level
- Major of master degree:    Theory and English teaching Methodology   
Granted in:                           2008
Place of education:              University of foreign languages – Hanoi National Univesity
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
3. Foreign Language:     1. English                            Level of proficiency:      advanced
                                            2. French                                Level of proficiency:      intermediate
III. EMPLOYMENT HISTORY
 
From / to Workplace Responsibilities
            2003-2011 Linguistics Devision – Falculty of English, Thuong Mai University Lecturer of English
2011 - 2017 Linguistics Devision – Falculty of English, Thuong Mai University - Lecturer of English
- Head of Linguistics    Devision
 
IV. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
1. Scientific research projects (completed and in progress):
No Project titles Year of commencement/
completion
Level (State, Ministry, University) Duties
1
Developing the curriculum of communication English for management oficilas at Thuong Mai University
2008-2009 University Member
2
Improving teaching methods of English grammar in the orientation of communication
2010-2011 University Main responsibility
3
A study on some theory of code-mixing and code-switching and their causes

 
2012 - 2013 University Main responsibility
4
Influence of teaching methods on the dynamics of non - major students in learning  English at Thuong Mai university
2015 - 2016 University Main responsibility
2. Published scientific works:
No Titles Year of publication Journals
 
1
Cooperation between schools and businesses
2009 National Conference
2
Some solutions to improve the quality of human resources training for socio-economic development of Son La province and the northwest in the integration process
2012 National Conference
3
Green Marketing – an inevitable trend of Vietnamese Businesses during intergration period – Real situation and suggested solutions
2016 International Conference
                                                   
Hanoi, 15th January 2017
Verified by Head of Department                                                          Signature
 
 
  Nguyen Thi Thuy Chung, MA                                                     Nguyen Thi Thuy Chung, MA
 
 
 
 
 
   Verified by the University
                RECTOR
                                                               LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THỦY CHUNG Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 26/01/1980 Nơi sinh: Bắc Giang
Quê quán: Cao Bằng Dân tộc:Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm, nước nhận học vị: Việt Nam - 2008
Chức danh khoa học cao nhất:  
Chức vụ hiện tại: Trưởng Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh            Năm bổ nhiệm: 2011
Đơn vị công tác hiện tại: Bộ môn Lý thuyết tiếng – Khoa tiếng Anh
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số H8, ngõ 22 Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:                             NR: 0433825795                      DĐ:0915022029
Fax: Email: chungltt@gmail.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  1. Đại học
Hệ đào tạo: Chính quy
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia-HN
Ngành học: Ngôn ngữ và văn hóa Anh Mỹ- Hệ sư phạm
Nước đào tạo:      Việt Nam                                            Năm tốt nghiệp:2002
Bằng đại học 2:                                                                     Năm tốt nghiệp:
 
  1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành:    Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh                                           Năm cấp bằng: 2008
Nơi đào tạo: Trường ĐH Ngoại Ngữ - Đại học Quốc Gia-HN
- Tiến sĩ chuyên ngành:                                                                     Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 
- Tên luận án:
  1. Ngoại ngữ:     1.  Tiếng Anh                            Mức độ sử dụng: Thành thạo
                                2. Tiếng Pháp                             Mức độ sử dụng: Thành thạo
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
            2003-2011 Bộ môn Lý thuyết tiếng
Khoa Tiếng Anh-ĐHTM
Giảng dạy
2011 – 2017 Bộ môn Lý thuyết tiếng
Khoa Tiếng Anh-ĐHTM
- Giảng dạy
- Quản lý bộ môn
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ quản lý trường Đại học Thương Mại
 
2008 – 2009 Cấp trường Thành viên tham gia
2 Đổi mới phương pháp giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh theo hướng giao tiếp
 
2010 – 2011 Cấp trường Chủ trì
3 Nghiên cứu lý thuyết chuyển mã ngôn ngữ và nguyên nhân của việc chuyển mã ngôn ngữ
 
2012 – 2013 Cấp trường Chủ trì
4 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp giảng day đến động lực học của sinh viên không chuyên tiêng Anh năm thứ nhất – Đại học THương mại
 
2015 – 2016 Cấp trường Chủ trì
 
2. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp
 
2009 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
2 Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La và vùng Tây Bắc trong tiến trình hội nhập
 
2012 Kỷ yếu hội thảo quốc gia
3
Green Marketing – an inevitable trend of Vietnamese Businesses during intergration period – Real situation and suggested solutions
2016 Kỷ yếu hội thảo quốc tế
                                            
                                              Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2017
Xác nhận của Trưởng phòng Khoa học                                Người khai ký tên
                                                                                 (Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
                                                                                         Th.sỹ Nguyễn Thị Thủy Chung
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây