Khoa Tiếng Anh
Thông tin nhân sự


Họ tên Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức danh chính Giảng Viên Chính
Thuộc bộ phận Bộ Môn Lý Thuyết Tiếng
Ngày sinh           Nơi sinh: Hà Nội
Địa chỉ email huyennguyen170265@gmail.com
Điện thoại di động 0912024654
Địa chỉ nhà riêng 35 ngõ 90 tổ 10, phường Phúc Diễn , Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Trình độ chuyên môn Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị Cao cấp
SCIENCETIFIC PROFILE
 
 
I. PERSONAL INFORMATION
Full name:        NGUYEN THI THANH HUYEN Gender:                  Female
Date of birth:          17 February, 1965 Place of birth:         Ha Noi
Hometown:             Ha Noi Ethnics:                   Vietnamese
Highest academic degree:           Master Granted in:             India - 1996
Highest scientific titles: Recognized in:
Current position:              Head of English Faculty
Curent workplace:            Falculty of English – Thuong Mai University
Home address:                  Number 11A, block 7 – Cau Dien – Tu Liem District, Ha Noi city.
                                  
Telephone number:     Office:            Home:                   Mobile phone:   0912 024 654
Fax: Email: huyennguyen172@yahoo.com
 
II. EDUCATION HISTORY
1. Graduate level:
Form of education:      Full - time
Place of education:      University of foreign languages – Hanoi National Univesity
Major:                          English
Country of education:      Vietnam                                  Year of graduation:     1987
Second bachelor degree:                                                     Year of graduation:
 
2. Post-graduate level
- Major of master degree:    English   
Granted in:                           1996
Place of education:              University of Guru Nanak Dev - India
- Major of PhD degree:                                                    Granted in:
Place of education: 
- Title of PhD dissertation:
3. Foreign Language:     1. English                            Level of proficiency:      advanced
                                            2. French                                Level of proficiency:      intermediate
 
III. EMPLOYMENT HISTORY
 
From / to Workplace Responsibilities
01/1988-10/1991 Phuc Tho High School, Ha Noi Lecturer of English
11/1991-09/1994 Thuong Mai University Lecturer of English
 
07/1996- 06/2007 Thuong Mai University - External staff
- Lecturer of English
07/2007-06/2011 Thuong Mai University Lecturer of English
07-2011- 03/2016 Thuong Mai University - Lecturer of English
- Head of English Faculty
 
IV. SCIENTIFIC RESEARCH OUTCOMES
1. Scientific research projects (completed and in progress):
 
No Project titles Year of commencement/
completion
Level (State, Ministry, University) Duties
1
Teaching English in the light of communicative approach

 
1998 University Main responsibility
2
Developing the curriculum of communication English for management oficilas at Thuong Mai University
2008 - 2009 University Main responsibility
3
Developing the curriculum of English teaching for higher education at Thuong Mai University

 
2008 - 2009 University Member
4
Developing the English curiculum  and English teaching methods to meet the TOEIC standards for different careers at Thuong Mai University

 
2008 - 2009 University Member
5
Improving the quality of teaching non-verbal communication elements for English majored students of English Faculty at Thương Mai University
     2010-2011 University Main responsibility
6
The factors affecting the quality of ESP teaching for first-year English majored  students at Thuong Mai University 
2013-2014 University Main responsibility
 
2. Published scientific works:
No Titles Year of publication Journals
 
1
Final Report on innovative teaching methods, group discussion organization and assessment of learning outcomes of the subjects taught by Linguistics Devision between 2007 and 2008

 
2008 University Conference
2
“Improving quality of teaching English for Non-English major students”

 
2008 International Conference
3
Interactive relationship between universities which have falcuties of tourism and businesses in training human resources for the industry – Real situation and suggested solutions

 
2009 National Conference
4
Linguistic Department with the continuous management innovation and the improvement of the quality of theory teaching, discussion, exams and evaluation of students’ results according to the credit principles

 
2010 University conference
5
Some solutions to improve the quality of English teaching for students majoring in Human Resource Management at Thuong Mai University

 
2011 University conference
6
Difficulties in the implementation process of English learning outcomes for non – majored students at Thuong Mai University and suggested solutions

 
2015 National conference
                                                  
Hanoi, 15th January 2017
Verified by Head of Department                                                          Signature
 
 
 
 
 
  Nguyen Thi Thuy Chung, MA                                                     Nguyen Thi Thanh Huyen, MA
 
 
 
 
 
Verified by the University
              RECTOR
 
 
 
 
                                                                  LÝ LỊCH KHOA HỌC
 
  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC
Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN Giới tính: Nữ
Ngày, tháng, năm sinh: 17-02-1965 Nơi sinh: Hà Nội
Quê quán:Thị trấn Phùng, Đan phượng, Hà Nội Dân tộc:Kinh
Học vị cao nhất: Thạc sĩ Năm, nước nhận học vị: 1996
tại Ấn Độ
Chức danh khoa học cao nhất: GVC Năm bổ nhiệm:           2011
Chức vụ: Trưởng Khoa
Đơn vị công tác: Bộ môn Lý Thuyết Tiếng Anh, Khoa Tiếng Anh, Trường ĐH Thương mại
Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:11A khu TT Ngân hàng Nông Nghiệp Từ Liêm, Tổ 7 thị trấn Cầu Diễn, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:  CQ:  3837691         NR:  37643212                             DĐ:0912024654
Fax: Email:huyennguyen172@yaoo.com
 
II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
  1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính qui
Nơi đào tạo: Đaih học ngoại ngữ, Đại học quốc gia Hà Nội
Ngành học:Tiếng Anh
Nước đào tạo:    Việt Nam                                             Năm tốt nghiệp:1987
Bằng đại học 2: Giấy chứng nhận tương đương
cử nhân Ngôn Ngữ                                                               Năm tốt nghiệp:2001
  1. Sau đại học
- Thạc sĩ chuyên ngành: Tiếng Anh                                Năm cấp bằng: 1996
Nơi đào tạo: ĐH Guru Nanak Dev- Ấn Độ
  1. Ngoại ngữ:     1.       Tiếng Anh                        Mức độ sử dụng: Thành thạo
  1. Tiếng Nga                           Mức độ sử dụng: sơ cấp
 
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhận
01/1988-10/1991 Trường PTTH Phúc Thọ, Hà Nội Giảng dạy Tiếng Anh
11/1991-09/1994 Trường ĐH Thương Mại Giảng dạy Tiếng Anh
07/1996- 06/2007 Trường ĐH Thương Mại Chuyên viên Đối Ngoại kiêm Giảng dạy Tiếng Anh
07/2007-06/2011 Trường ĐH Thương Mại Giảng dạy Tiếng Anh
07-2011- 03/2016 Trường ĐH Thương Mại Trưởng khoa Tiếng Anh
Giảng dạy Tiếng Anh
 
IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Dạy đối thoại tiếng Anh theo phương pháp giao tiếp 1998 Cấp trường Chủ trì
2 Xây dựng chương trình giảng dạy Tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ quản lý trường Đại học Thương Mại 2008-2009 Cấp trường Chủ trì
3 Xây dựng định hướng chương trình giảng dạy Tiếng Anh cho hệ cao học và nghiên cứu sinh trường Đại học Thương Mại 2008-2009 cấp trường Người tham gia thực hiện
4 Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy Tiếng Anh đáp ứng đạt chuẩn TOEIC cho các nghề nghiệp khác nhau của trường Đại học Thương Mại 2008-2009 cấp trường Người Tham gia thực hiện
5 Nâng cao chất lượng giảng dạy các yếu tố phi ngôn từ trong học phần giao tiếp nguyên lý tiếng Anh thương mại cho sinh viên Khoa tiếng Anh thương mại 2010-2011 cấp trường Chủ trì
6 Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường ĐH Thương mại. 2013-2014 Cấp trường Chủ trì
 
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
 
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Báo cáo tổng kết đổi mới phương pháp giảng dạy, tổ chức thảo luận và đánh giá kết quả học tập của của các học phần do Bộ môn Lý Thuyết Tiếng Anh giảng dạy năm học 2007-2008
 
2008 Kỷ yếu hội thảo, trường Đại học Thương mại
2 “Improving quality of teaching English for Non-English major students” 2008 Kỷ yếu Hội  thảo  do Đại  học  Quốc  gia và Tổ chức Giáo dục Úc tổ chức  về  “Problems in TENEMS in Vietnamese universities & suggested solutions”
 
3 Mối quan hệ tương tác giữa các trường có chuyên ngành đào tạo du lịch và các doanh nghiệp trong việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch- Thực trạng và giải pháp 2009 Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia – Đại học Thương mại về” Tương tác các trường đại học- Doanh nghiệp theo mục tiêu nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp.
 
4 Bộ môn Lý Thuyết Tiếng Anh với việc thực hiện kế hoạch năm học 2008-2009 2009 Bản tin nội bộ trường Đại học Thương mại
 
5 Bộ môn Lý Thuyết Tiếng Anh với việc tiếp tục đổi mới quản Lý và nâng cao chất lượng giờ giảng lý thuyết, giờ thảo luận, thi và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo nguyên lý tín chỉ
 
2010 Kỷ yếu hội thảo, trường đại học Thương mại về đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giảng dạy
6 Một số giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy các học phần tiếng Anh cho chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực Thương mại tại trường Đại học Thương mại 2011 Kỷ yếu hội thảo – Nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực thương mại tại trường ĐHTM
 
7 Những khó khăn trong quá trình thực hiện chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trường Đại học Thương mại và một số đề xuất. 2015 Kỷ yếu hội thảoquốc gia- Chuẩn đầu ra Tiếng Anh cho sinh viên đại học và cao đẳng ở Việt Nam ( Tổ chức tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuất Hưng Yên.
 
 
                                             Hà Nội, ngày 30 tháng 1  năm 2017
Xác nhận của Trưởng bộ môn                                                 Người khai ký tên
(Ghi rõ chức danh, học vị)
 
 
 
 
ThS. Nguyễn Thị Thủy Chung                                               ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
 
 
 
Xác nhận của Trường
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây